Ustawy i rozporządzenia dotyczące stosowania wyrobów z miedzi i jej stopów

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Dz.U. nr 156/06 poz. 1118, Dz.U. nr 170/06 poz. 1217
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych Dz.U. nr 92/04 poz. 881
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzenia zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U. nr 123/06 poz. 858
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności Dz.U. nr 204/04 poz. 2087, Dz.U. nr 249/06 poz. 1834
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Dz.U. nr 33/03 poz. 270, Dz.U. nr 109/04 poz. 1156
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U. nr 74/99 poz. 836
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. nr 120/03 poz. 1133
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. nr 61/07 poz. 417
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. W sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U. nr 180/04 poz. 1861
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. W sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. nr 249/04 poz. 2497
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. W aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. nr 249/04 poz. 2497