Historia sukcesu w zrównoważonej gospodarce wodnej

W Światowym Dniu Wody podkreślamy ostatnie wysiłki europejskiego przemysłu miedziowego w dziedzinie oczyszczania ścieków.
Przy ponad czterech miliardach ludzi żyjących na obszarach niedoboru lub kryzysu wodny, zaliczane są do najważniejszych globalnych zagrożeń zagrażających wzrostowi gospodarczemu. Woda jest kluczowym zasobem dla procesów wydobywczych i produkcji metali, a przemysł miedziowy jest bardzo świadomy wpływu swojej działalności na środowisko, w tym zużycie wody.
Operacje wydobycia miedzi są często zlokalizowane na obszarach obciążonych wodą, co czyni ochronę wód jeszcze ważniejszą. Jesteśmy zatem świadomi, że nasza branża odgrywa ważną rolę w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom związanym z wodą i jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2015 r., Jakim jest zapewnienie zrównoważonego użytkowania i zarządzania wodą.
W ostatnich dziesięcioleciach przemysł miedziowy poczynił znaczące wysiłki, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko i zminimalizować ślad swojej działalności w całym łańcuchu wartości, w tym prace mające na celu przywrócenie ekosystemów po wydobyciu. Nasi członkowie opracowali innowacyjne procesy obróbki, zarówno w celu zmniejszenia ilości ścieków, jak i zapewnienia, że spełniają one wymagane standardy jakości, zanim zostaną skierowane do strumieni, rzek i wód przybrzeżnych.
Obecnie nasi członkowie przetwarzają ponad 3 miliardy m3 wody rocznie na całym świecie, co znacznie przewyższa ilość pobieranej wody. Oczyszczanie ścieków w Europie.
Europejski przemysł miedziowy ma długą historię inwestowania w innowacyjne rozwiązania do uzdatniania wody na miejscu, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z wymogami UE oraz pozwoleniami lokalnymi odprowadzanie wody. Jest zgodny z najwyższymi standardami ochrony środowiska i bezpieczeństwa, ponad i poza obowiązującymi wymogami UE i lokalnymi. Woda przemysłowa jest wykorzystywana w przemyśle miedziowym do różnych celów, w tym do chłodzenia bezpośredniego i pośredniego, transportu odpadów, flotacji, granulacji żużla i elektrolizy. Nasi członkowie stosują najlepsze dostępne techniki (określone przez Komisję Europejską) w procesach oczyszczania, aby zapewnić oczyszczanie wszystkich ścieków, a rozpuszczone metale i ciała stałe są usuwane. Ponadto uzdatniana woda jest coraz częściej wykorzystywana, co znacznie zmniejsza zużycie świeżej wody, co dodatkowo chroni środowisko i ogranicza wykorzystanie zasobów naturalnych.
Procesy oczyszczania ścieków w przemyśle miedziowym wytwarzają również produkty uboczne, które mogą być wykorzystywane przez inne gałęzie przemysłu, takie jak gips, który jest stosowany w produkcji płyt gipsowo-kartonowych i przez przemysł cementowy, oraz szereg innych metali, w tym złoto, srebro i platyna.
Niektóre z najbardziej innowacyjnych procesów oczyszczania ścieków stosowanych przez nasze firmy członkowskie na różnych etapach produkcji miedzi (górnictwo, hutnictwo i rafinacja oraz półprodukcja) obejmują:
• Żelazny Most KGHM jest największym zakładem odkażania odpadów w Europie, zdolnym do przechowywania 657 milionów m3 pozostałości (odpadów przeróbczych) pozostałych po wzbogaceniu rudy miedzi. Jest to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej monitorowanych obiektów tego typu na świecie, z bezpiecznym i skutecznym programem gospodarowania odpadami, co oznacza, że woda odprowadzana do Odry spełnia nawet najbardziej rygorystyczne normy czystości. , będzie w stanie złożyć 950 mln m3 odpadów do 2038 r.
• Aurubis , Europie # 1 miedź recyklingowa, zainwestował € 6.3m otworzyć oczyszczalnię wód opadowych, o pojemności 230 m3/h, w swoim zakładzie produkcyjnym Pirdop w Bułgarii, stając się jednym z niewielu graczy w UE, aby połączyć trzy leczenie obiekty (przemysłowe, domowe i deszczowe). Najnowsza technologia zastosowana w tym miejscu pozwala na utrzymanie poziomu jakości odprowadzanej wody w pełnej zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami UE (BAT).
Więcej informacji na temat wydajności przemysłu miedziowego w gospodarce wodnej można znaleźć w naszych Zrównoważonych Wskaźnikach , kompleksowym zestawie danych mierzącym wkład naszych firm członkowskich w pomoc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Pobierz: Dzień-wody.pdf (Unknown)